- Şcoala Gimnazială Gottlob -

județul Timiș

Anunţ înscriere/reînscriere învăţământ preşcolar

                                                                                                         CALENDARUL

înscrierii copiilor antepreșcolari și preșcolari în anul școlar 2024—2025 în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare

 

Etapa

Descrierea etapei

Perioada

Etapa de reînscrieri

Sunt reînscriși copiii care au frecventat unitatea de învățământ în anul școlar curent și care urmează o frecventeze și în anul școlar următor, ca urmare a exprimării acestei opțiuni de către părinții/reprezentanții legali ai acestora, printr-o cerere scrisă.

Pentru unitățile de învățământ care au și grupe de nivel antepreșcolar, în baza continuității, copiii de 3 ani din grupa mare de la creșă pot fi reînscriși în grupa mică de la grădiniță, în limita locurilor disponibile pentru acest nivel de vârstă și în ordinea descrescătoare a vârstei, dacă părinții solicită acest lucru. În situația în care, prin aplicarea criteriului vârstei, numărul cererilor depășește numărul locurilor disponibile, departajarea se face prin aplicarea criteriilor generale, respectiv specifice de departajare, menționate la art. 6 din Metodologia-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4.018/2024.

20—24 mai 2024

Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere după finalizarea etapei de reînscrieri

24 mai 2024, ora 14.00

Etapa I din cadrul procesului de înscrieri

Copiii sunt înscriși în această etapă pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate, în limita locurilor din planul de școlarizare aprobat, după încheierea etapei de reînscrieri.

27 mai—14 iunie 2024

27—31 mai 2024

(colectarea cererilor) 3—5 iunie 2024 (procesarea cererilor din faza I — prima opțiune) 6—10 iunie 2024 (procesarea cererilor din faza a II-a — a doua opțiune)

11—12 iunie 2024 (procesarea cererilor din faza a III-a — a treia opțiune)

Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după prima etapă de înscrieri

14 iunie 2024, ora 14.00

Etapa a II-a din cadrul procesului de înscrieri

În această etapă se realizează înscrierea copiilor, pe locurile libere rămase în urma derulării primei etape, pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate în noile cereri de înscriere depuse.

17 iunie—5 iulie 2024

17—21 iunie 2024 (colectarea cererilor) 24—26 iunie 2024 (procesarea cererilor din faza I — prima opțiune) 27 iunie—1 iulie 2024 (procesarea cererilor din faza a II-a — a doua opțiune)

2—4 iulie 2024 (procesarea cererilor din faza a III-a — a treia opțiune)

Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după a doua etapă de înscrieri

5 iulie 2024, ora 14.00

 

 

Etapa

Descrierea etapei

Perioada

Etapa de ajustări

În această etapă se realizează înscrierea copiilor care nu au fost înscriși în primele două etape din lipsă de locuri sau din diferite alte motive sau care nu au participat la primele două etape, pe locurile rămase libere în urma derulării celei de-a doua etape a înscrierilor, pe baza unei proceduri specifice elaborate de ISJ/ISMB și pe baza dosarelor depuse de părinți la inspectoratul școlar. La această etapă au acces următoarele categorii de copii:

  copiii care au rămas nerepartizați după derularea celor două etape anterioare, cu prioritate cei de 4 ani și de 5 ani;

  copiii care au solicitat înscrierea în clasa pregătitoare din învățământul primar și nu au fost admiși ca urmare a avizului negativ al CJRAE/CMBRAE;

  copiii de peste 2 ani care solicită înscrierea în grupa mică din învățământul preșcolar.

19—29 august 2024

Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere după etapa de ajustări

30 august 2024, ora 14.00

Introducerea în SIIIR a tuturor copiilor înscriși în anul școlar 2024—2025 în unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar, repartizarea pe formațiuni de studiu

9 septembrie 2024,

ora 16.00

 

 

 









ALTE INFORMAȚII

-      După încheierea perioadei de completare și validare a cererilor-tip de înscriere, cuprinderea copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar se face în trei etape succesive, după cum urmează:

                  a) prima etapă, în care se colectează și se procesează cererile-tip de înscriere și documentele depuse/transmise de părinți/reprezentanții legali, folosind SIIIR și având la bază deciziile consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, luate în urma aplicării criteriilor de departajare; în această etapă se derulează trei faze, după cum urmează:

                                - Faza I – se evaluează cererile-tip de înscriere de la unitățile de învățământ exprimate ca primă opțiune și se generează lista cererilor respinse;

                              - Faza a II-a - se evaluează cererile-tip de înscriere respinse în Faza I, de la unitățile de învățământ exprimate ca a doua opțiune și se generează lista cererilor respinse;

                              - Faza a III-a - se evaluează cererile-tip de înscriere respinse în Faza a II-a, de la unitățile de învățământ exprimate ca a treia opțiune și se generează lista cererilor respinse care pot intra, la solicitarea părinților, pe baza unei noi cereri, în evaluare în a doua etapă a înscrierilor, pe locurile rămase libere.

ile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale ale etapei.

                b) a doua etapă, în care este asigurată înscrierea, pe locurile libere rămase, a copiilor respinși în etapa anterioară; în această etapă se colectează și se procesează noile cereritip de înscriere, cu alte trei opțiuni și documentele depuse/transmise de părinți/reprezentanții legali, folosind SIIIR și având la bază aplicarea criteriilor de departajare; în mod similar cu activitățile derulate în etapa I, în această etapă se derulează trei faze, respectiv:

                            - Faza I – se evaluează cererile-tip de înscriere de la unitățile de învățământ exprimate ca primă opțiune și se generează lista cererilor respinse;

                            - Faza a II-a - se evaluează cererile-tip de înscriere respinse în Faza I, de la unitățile de învățământ exprimate ca a doua opțiune și se generează lista cererilor respinse;

                            - Faza a III-a - se evaluează cererile-tip de înscriere respinse în Faza a II-a, de la unitățile de învățământ exprimate ca a treia opțiune și se generează lista cererilor respinse care pot intra în evaluare, pe locurile rămase libere, în etapa de ajustări, la solicitarea părinților/reprezentanților legali.

 

PROGRAMUL PENTRU REÎNSCRIERE/ÎNSCRIERE LA GĂDINIȚĂ:

 

·      LUNI-VINERI 08:00-12:00

·      Cererile de reînscriere și dosarul pentru înscriere se vor depune la sediul grădiniței

·      Număr de telefon: 0256383082

·      Responsabil: Russu Lavinia

PLAN DE ȘCOLARIZARE/LOCURI DISPONIBILE LA GRĂDINIȚA GOTTLOB PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025


ACTE NECESARE LA ÎNSCRIEREA ÎN GRĂDINIȚĂ:

 

Ø  Cerere tip de înscriere

Ø  Copie de pe certificatul de naștere al copilului;

Ø  Copie de pe actele de identitate ale părinților/ reprezentantului legal;

Ø  Adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți/reprezentantul legal sau adeverință privind perioada concediului de creștere și îngrijire a copilului, pentru tipul de program prelungit, respectiv pentru înscrierea în învățământul antepreșcolar;

Ø  Alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilor generale sau specifice de înscriere și care sunt analizate în timpul procesului de înscriere.

 

          Criteriile generale de departajare care se aplică pentru nivelul antepreșcolar sunt următoarele:

a) copilul are vârsta de 4 sau 5 ani împliniți la începutul anului școlar;

 b) domiciliul copilului/reședința/locul de muncă al unuia dintre părinți/al reprezentantului legal este situat în apropierea unității de învățământ unde părintele/reprezentantul legal depune cererea-tip de înscriere;       

c) cel puțin unul dintre părinți/reprezentantul legal al copilului urmează o formă de învățământ la zi;

d) existența unui document care dovedește că beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecție specială stabilită în condițiile Legii nr.272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

e) existența unui document care dovedește că este în grija unui singur părinte (familie monoparentală);

f) ambii părinți/părintele unic/reprezentantul legal ai/al copilului lucrează sau cel puțin unul dintre ei se încadrează în una dintre situațiile:

                (i) pensionat în conformitate cu prevederile legale;

                (ii) cu certificat de handicap;

                (iii) șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă;

g) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului și/sau a certificatului de orientare școlară și profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE; 

h) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă, în anul școlar pentru care se face înscrierea.